Coöperatief Medisch Specialisten ASz

Alle medisch specialisten van het Albert Schweitzer ziekenhuis zijn sinds 2015 verenigd in het Coöperatief Medisch Specialisten ASz. Dit maakt een effectieve samenwerking mogelijk tussen aan de ene kant de vrijgevestigd specialisten en de specialisten in loondienst, aan de andere kant de ziekenhuisorganisatie c.q. de Raad van Bestuur. Onze belangen liggen immers in elkaars verlengde.

Bestuur

Aan het hoofd van het Coöperatief staat het MSB-bestuur, bestaande uit vier medisch specialisten, van wie er drie vrijgevestigd zijn en één in loondienst is. Deze verhouding is een afspiegeling van de achterban. Onder het MSB werken het zogeheten VrijgeVestigden Bestuur (VVB) en de Vereniging van Medisch Specialisten in Dienstverband (VMSD). Het bestuursbureau ondersteunt het MSB beleidsmatig en organisatorisch.

Kernwaarden

Het gezamenlijke doel van onze medisch specialisten is het bieden van duurzame, hoogwaardige en doelmatige medisch specialistische zorg, van hoogcomplexe zorg tot basiszorg. De leden van het Coöperatief streven naar de hoogst mogelijke professionaliteit, deskundigheid, betrouwbaarheid en flexibiliteit. Wij spannen ons in en voelen ons medeverantwoordelijk voor de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg voor inwoners van de regio, waarbij de patiënt centraal staat.

Het MSB heeft vijf uitgangspunten benoemd die richting geven aan het beleid voor het Coöperatief

 • De kwaliteit van onze zorg is leidend, veiligheid hoort daar één op één bij
 • We zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de financiële continuïteit van zowel het Coöperatief als de ziekenhuisorganisatie
 • We leveren onze zorg ‘dichtbij als het kan, centraal waar dat moet’
 • Afspraak is afspraak, betrouwbaarheid is een groot goed en daar houden we elkaar aan
 • Op alle beleidsniveaus werken specialisten en leidinggevenden/onderdelen van het ziekenhuis duaal samen

De kernwaarden open, betrokken en betrouwbaar zijn ons gezamenlijke uitgangspunt. In het kader van professioneel gedrag zijn de kenmerken samenwerken, innovatie, flexibiliteit, eigenaarschap en aanspreken daaraan toegevoegd. We streven respectvolle bejegening na, stellen ons kritisch op, zijn deskundig en collegiaal ,spreken elkaar aan waar nodig en geven integer leiding.

Kwaliteit

Het Coöperatief en de Raad van Bestuur hebben in de Samenwerkingsovereenkomst op hoofdlijnen vastgesteld hoe de kwaliteit van de medisch-specialistische zorg gewaarborgd wordt. Binnen het Coöperatief zijn er afspraken gemaakt over de verdeling van taken en verantwoordelijkheden per niveau (individueel, vakgroep en bestuurlijk)

Opleiden en Wetenschap

Als Coöperatief, werkzaam in een topklinisch opleidingsziekenhuis (lid van de vereniging STZ: Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen), is één van onze verantwoordelijkheden het ‘afleveren’ van goede nieuwe collegae. Naast het aanleren van uitstekende medisch-technische vaardigheden aan zowel arts-assistenten (in opleiding) ,als aan vaste stafleden, in het geval van nieuwe technieken en/of apparatuur, dragen wij in dit proces onze kernwaarden over.

Een breed gedragen opleidingsklimaat draagt bij aan een grotere aantrekkingskracht, van zowel het Coöperatief als ook het Albert Schweitzer ziekenhuis, op de beste medisch specialisten van de toekomst. Wij zijn ons bewust van de verantwoordelijkheid die het in ons gestelde vertrouwen om goede nieuwe collegae af te leveren met zich meebrengt. Een van de ijkpunten is dat deze jonge collegae er trots op zijn door ons te zijn opgeleid. Al onze assistenten opleiden tot bovengemiddelde specialisten is onze ambitie.

Ook op het gebied van wetenschap streven het Coöperatief en het Albert Schweitzer ziekenhuis samen naar een prominente positie binnen de STZ. Patiëntenzorg, opleiding en onderzoek zijn immers onlosmakelijk met elkaar verbonden. Wij werken, in nauwe samenwerking met het Erasmus Medisch Centrum als academisch opleidingscentrum voor deze regio, aan het opbouwen en verder uitbouwen van onderzoekslijnen en het stimuleren van een gedegen wetenschappelijk klimaat.

Voor al onze leden gelden de volgende afspraken:

 • De medisch specialist levert een actieve bijdrage aan de opleiding van AIOS, ANIOS en co-assistenten van eigen of andere vakgroepen alsmede van andere ziekenhuismedewerkers zoals bijvoorbeeld nurse practitioners, PA’s en (gespecialiseerde) verpleegkundigen.
 • De medisch specialist levert een bijdrage aan de PDSA-cyclus rondom visitaties. Deze cyclus bestaat uit een proefvisitatie, de visitatie, een plan van aanpak en follow-up met betrekking tot de adviezen en aanbevelingen.. Dit geldt o.a. voor visitatietrajecten van de RGS, Qualicor, de STZ maar ook voor diverse andere De rapporten van kwaliteits- en opleidingsvisitaties worden direct na het verschijnen ter beschikking gesteld aan de Raad van Bestuur en het MSB-bestuur waarin conclusies en aanbevelingen worden besproken.

 • Van de medisch specialist wordt een bijdrage verwacht op het gebied van veiligheid in relatie tot opleiding, onderwijs en onderzoek. Deze relatie betreft het veilig opleiden en opleiden in veiligheid, plus het veilig uitvoeren van onderzoek.
 • De medisch specialist levert waar nodig een bijdrage aan het verder ontwikkelen van de relatie met de ketenpartners op het gebied van de patiëntenzorg, opleiding, onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.
 • De medisch specialist draagt bij aan het begeleiden van wetenschappelijk onderzoek van AIOS, ANIOS, co-assistenten en van andere niet-medische beroepsbeoefenaren.
 • De medisch specialist in een vakgroep die (nog) geen opleidingsbevoegdheid heeft verworven, levert een bijdrage aan het verwerven van opleidingsbevoegdheid.

Samenwerken

In de steeds complexer wordende zorgsector, waar de noodzaak tot samenwerking/taakverdeling en concurrentie dwars door elkaar heenlopen, kunnen wij niet zonder onze zorgpartners – met name die in de eerste lijn. De uitdaging is de komende jaren om functies juist in te delen en goede afspraken te maken over de taken, inzet, ondersteuning en toedeling van kosten. De klantrelatie met onze verwijzers is van groot belang. Het MSB is dan ook steeds vertegenwoordigd in het bestuurlijk overleg met en over verwijzers en in werklunches, bijscholingen en andere overleggen. Het MSB is steeds nauw betrokken bij bestuurlijke afspraken over regionale samenwerking en de verdeling van hoog-complexe en laag-volumezorg.